مسابقات
هیچ مسابقه ای برنامه ریزی نشده است.

مسابقات گذشته
نام مسابقه زمان شروع زمان پایان مدت مسابقه تعداد
سوالات
تعداد
شرکت کنندگان
کانتست شاز
ساعت 09:00

ساعت 14:00
0
دقیقه
5
ساعت
0
روز
0 64
مسابقه آزمایشی دوم کیوبیت
ساعت 18:00

ساعت 20:00
0
دقیقه
2
ساعت
0
روز
3 8
مسابقه آزمایشی اول کیوبیت
ساعت 18:00

ساعت 20:00
0
دقیقه
2
ساعت
0
روز
3 8
مرحله ۳ المپیاد کامپیوتر - دوره ۲۶
ساعت 09:00

ساعت 09:00
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز
6 0
مرحله 3 المپیاد کامپیوتر - دوره 25
ساعت 13:09

ساعت 13:09
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز
6 0
مرحله ۳ المپیاد کامپیوتر - دوره ۲۰
ساعت 09:00

ساعت 09:00
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز
12 0
مرحله ۳ المپیاد کامپیوتر - دوره ۱۹
ساعت 09:00

ساعت 09:00
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز
6 0
سوالات متفرقه
ساعت 01:31

ساعت 01:31
0
دقیقه
0
ساعت
0
روز
1 0